HyeVotes

California

October 24

Գրանցվելու վերջնաժամկետ

Արձանագրուելու վերջին օր

All voters will automatically receive a ballot in the mail

Բոլոր Քվեարկողները պիտի ստանան քվեաթերթիկ իրենց տան հասցեով

Բոլոր Քուէարկողները պիտի ստանան քուէաթերթիկ իրենց տան հասցէով

November 8

Ընտրությունների Օր

Ընտրութիւններու Օր