HyeVotes

Washington DC

October 13

Գրանցվելու վերջնաժամկետ

Արձանագրուելու Վերջին Օր

All voters will automatically receive a ballot in the mail

Բոլոր Քվեարկողները պիտի ստանան քվեաթերթիկ իրենց տան հասցեով

Բոլոր Քուէարկողները պիտի ստանան քուէաթերթիկ իրենց տան հասցէով

November 3

Ընտրությունների

Ընտրութիւններու Օր