HyeVotes

North dakota

North Dakota does not register voters. If you are an eligible resident of North Dakota, you're already set to vote!

Բոլորը քաղաքացիները այս նահանգին մէջ ինքնաբերաբար կ'արձնագրվին:​

Բոլորը քաղաքացիները այս նահանգին մէջ ինքնաբերաբար կ'արձնագրուին:

November 2

Քվեաթերթիկ պահանջելու վերջնաժամկետ

Քուէաթերթիկ պահանջելու վերջին օր

November 3

Ընտրությունների Օր

Ընտրութիւններու Օր