HyeVotes

Oregon

October 13

Գրանցվելու վերջնաժամկետ

Արձանագրուելու վերջին օր

October 29

All voters will automatically receive a ballot in the mail

Բոլոր Քվեարկողները պիտի ստանան քվեաթերթիկ իրենց հասցեով

Բոլոր Քուէարկողներ պիտի ստանան քուէաթերթիկ իրենց տան հասցէով

November 3

Ընտրությունների Օր

Ընտրութիւններու Օր